சுற்றுச்சூழல் நாள் '2017
'மக்களை இயற்கையோடு இணைத்தல்'