நன்றி ! மீண்டும் பார்க்க!....

சுற்றுச்சூழல் தகவல் (ENVIS) மையம்
விலங்கியல் துறைசென்னைப் பல்கலைக்கழகம், கிண்டி வளாகம், சென்னை - 600 025.
நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
(நிதியுதவி: சுற்றுச்சூழல், வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம், இந்திய அரசு, புது தில்லி)
Copywrite @2016 ENVIS Centre !  All rights reserved  This site optimized for 1250 x 2000 Screen resolution        தனியுரிமை | நிபந்தனைகள்
கரிம வேளாண்மை
sources:https://www.youtube.com/watch?v=LsxQWlSFppM


HIT COUNT